രതീഷേ കഴിച്ചിട്ടി അഭിപ്രായം പറി … . . CHICKEN KONDATTAM RECIPE BY FOOD WARD FYZ —————————————— 1.chicken (750g) …

source