തൈര് സാലഡ് #raitha#thayirpachadi#biriyanipachadi#salad Authentic Kerala Style Curd Salad/Biryani Onion Rita/Raitha/ Thair Pachadi in Malayalam …

source